OHAL KOMİSYONU BAŞVURU İŞLEMLERİ
HAKKINDA GEREKLİ BİLGİLER
 
        685 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici birinci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca başvurular; 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü başlayacak olup, başvurular Valiliğimiz Olağanüstü Hal Bürosunca 14 Eylül 2017 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar alınacaktır.
 
        Başvurular ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr adresinden yapılacak olup, başvuru formu çıktısı imzalanarak Valiliğimize teslim edilmesi gerekmektedir. Valiliğimize iletilmeyen başvuru formları komisyonca incelenmeyecektir.
 
        Olağanüstü Hal İşlemleri Komisyonu aşağıda yer alan şartları taşıyanların başvurularını değerlendirip karar verecektir.         
 
1- Olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen aşağıdaki işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verir. 
 
a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi.
b) Öğrencilikle ilişiğin kesilmesi.
c) Dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları,özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması.
d) Emekli personelin rütbelerinin alınması.
 
 
2- Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle gerçek veya tüzel kişilerin hukuki statülerine ilişkin olarak doğrudan düzenlenen ve birinci fıkra kapsamına girmeyen işlemler de Komisyonun görev alanındadır. 
 
3- Bu maddede belirtilen işlemlere bağlı olarak olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerde yer alan ilave tedbirler ile kanun yollarının açık olduğu işlemler hakkında ayrıca başvuru yapılamaz.
 
 
BAŞVURUDA BULUNMASI GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER
 
 1- Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler ile öğrencilikle ilişiği kesilenler ve rütbesi alınan emekli personele ilişkin işlemler hakkında yapılan başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.
 
a) Gerçek kişiler için başvuru formu. (Ek-1)
b) Başvurucuya ait nüfus cüzdanı fotokopisi.
c) Başvuru kanuni temsilci veya vekil aracılığıyla yapılıyorsa temsil belgesi ya da vekâletname örneği.
ç) Varsa başvuruya esas belgelerin aslı veya noter ya da ilgili kamu kurumu veya kuruluşu tarafından tasdikli sureti.
 
 2- Kapatılan kurum veya kuruluşlara ilişkin işlemler hakkında yapılan başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi zorunludur:
a) Kurum veya kuruluşlar için başvuru formu. (Ek-2)
b) Kurum veya kuruluş adına başvuruyu yapana ait nüfus cüzdanı fotokopisi.
c) Kurum veya kuruluş adına başvuruyu yapanın kapatılma tarihi itibarıyla kurum veya kuruluşu temsile kanunen yetkili olduğuna dair karar, imza sirküleri, vekâletname ya da diğer resmi belgelerin onaylı sureti.
ç) Varsa başvuruya esas belgelerin aslı veya noter ya da ilgili kamu kurumu veya kuruluşu tarafından tasdikli sureti.
 
 
BAŞVURU SAHİPLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 
1- Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler ile öğrencilikle ilişiği kesilenler ve rütbesi alınan emekli personel şahsen, kanuni temsilcisi veya vekili aracılığıyla başvuru yapabilir.
 
2- Kapatılan kurum veya kuruluşlar adına başvuru yapma yetkisi, kapatılma tarihi itibarıyla kurum veya kuruluşu temsile kanunen yetkili olanlara aittir. Yetkili olmayanlar, üyelik veya başka sebeplere dayanarak başvuru yapamaz.
 
3- Başvuru hakkındaki inceleme devam ederken başvurucunun ölmesi halinde ilgilinin kanuni mirasçılarından yeni başvuru alınmasına gerek olmaksızın mevcut başvuru incelenerek karara bağlanır.
 
4- Başvuru hakkı olan kişinin, başvuru süresi başlamadan veya başvuru süresi sona ermeden önce ölmesi halinde kanuni mirasçılardan biri mirasçılık belgesi ibraz etmek kaydıyla ölüm tarihinden itibaren altmış gün içinde başvuruda bulunabilir.
 
Ayrıntılı bilgi için https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr
 
İLETİŞİM:
 
Tüm başvurular 17 Temmuz 2017 - 14 Eylül 2017 Tarihleri arasında aşağıdaki adrese yapılacaktır.
 
Adres: Eskişehir Valiliği Olağanüstü Hal Bürosu 
            Arifiye Mahallesi Müftülük Sokak No:2 Odunpazarı Eskişehir
 
Telefon: +90(222)2219000 /3903-3904