Yazdır

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğü

Aktif . Yayınlanma İhaleler

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIMI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğü

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2012/9693

1-İdarenin

a) Adresi

:

Arifiye Mah. Süleyman Çakır Cad. No:26 MERKEZ/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2222303272 - 2222302768

c) Elektronik Posta Adresi

:

.

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Eskişehir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Arifiye Mah. Süleyman Çakır Cad. No:26 MERKEZ/ESKİŞEHİR

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 19.03.2012, işin bitiş tarihi 19.12.2012


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Eskişehir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Arifiye Mah. Süleyman Çakır Cad. No:26 MERKEZ/ESKİŞEHİR

b) Tarihi ve saati

:

23.02.2012 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve Ulaştırma Bakanlığınca 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen ticari faaliyetlerde eşya/yük ve yolcu/personel taşıttırılmasında kullanılacak araçlar için uygun yetki belgelerini yüklenici almakla yükümlüdür. İhale dosyasında bu belgeleri idareye sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü araç kiralama hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 110 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Arifiye Mah. Süleyman Çakır Cad. No:26 ESKİŞEHİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eskişehir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Arifiye Mah. Süleyman Çakır Cad. No:26 MERKEZ/ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012/9693 İhale Kayıt Numaralı İhalenize ait ihale ilanı 23.01.2012 - 15:45 Tarih - Saat itibarıyla Kamu İhale Kurumu tarafından alınmıştır.

1.     İlanınızın Kamu İhale Kurumu tarafından kabul işlemi yapılacaktır, İlan durum izleme ekranından takip ediniz.

2.     Ödeme Pusulası ile birlikte Bankaya * giderek ilan hizmet bedelini ödeyiniz.

3.     İlan hizmet bedelini ödedikten sonra bankadan alacağınız ödeme dekontu yardımı ile Sevk ve İşlem Formu'nu Kamu İhale Kurumuna elektronik ortamda gönderiniz.**

Kamu İhale Kurumu Başkent Vergi Dairesi Vergi No:494 029 3809

* Ödemelerinizi aşağıdaki hesap numaralarına yapabilirsiniz.
- Ziraat Bankası Beşevler Şubesi Ankara Kurumsal Tahsilat Hesabı
IBAN: TR 26 0001 0007 9905 5035 3850 03
(Muhasebe Müd. ve Merkez Bankası aracılığı ile gelen resmi daireler)
- Halk Bankası Kurumsal Şube Ankara Kurumsal Tahsilat Hesabı
EFT: TR 78 0001 2009 4520 0080 0000 06
- Vakıflar Bankası Merkez Şubesi Ankara Kurumsal Tahsilat Hesabı
** Tüm idarelerin yayımlatacakları ilanları için Kamu İhale Kurumuna herhangi bir evrak göndermelerine gerek bulunmamaktadır.

Eskişehir Tanıtım Filmi

Eskiyeni Dergisi

eskiyeni bahar 2014
Kış 2014
Oku İndir
Tüm Sayılar

360 Eskişehir

 • Cumhurbaşkanlığı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi
 • Başbakanlık
 • T.C. İçişleri Bakanlığı
 • e-Türkiye
 • Resmi Gazete
 • Haydi Kızlar Okula
 • Türkiye Okuyor
 • Havanı Koru
 • Eğitim Her Engeli Aşar
 • Ana Kız Okuldayız
 • Güvenli İnternet
 • Ekmeğini İsraf Etme
 • İl Jandarma Komutanlığı
 • Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
 • AB, Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi
 • Millî Eğitim Müdürlüğü
 • Afet Acil Durum Müdürlüğü
 • Aile ve Sosyal Politikalar Md.
 • Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Md.
 • Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Md.
 • Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
 • Eskişehir Sağlık Müdürlüğü
 • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü