Yazdır

İNÖNÜ MALMÜDÜRLÜĞÜ

Aktif . Yayınlanma İhaleler

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ

 TAŞINMAZKÖYÜMEVKİİİMAR PAFTAPARSELMİKTARCİNSİMUHAMMENGEÇİCİİHALEİHALE
NO  DURUMU   BEDEL TLTEMİNATTARİHİSAATİ
26070101575TutlucaKöyiçiİmarsız62708287,97Arsa1.750,00350,00   23.05.201110:00
       1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile ilanda belirtilen 
muhammen bedel üzerinden belirtilen tarih ve saatte Malmüdürü odasında toplanacak komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.  
       2- İhaleye katılacak isteklilerin;         
       a- Geçici teminat bedelini Malmüdürlüğü veznesine yatırdığına dair makbuzun ibrazı gerekir. (2886 sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden
 herhangi biri olabilir); teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının bulunması gerekir.    
       b- Gerçek kişilerin; yerleşim yeri belgeleri ile T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisini, vekaleten girilmesi halinde noterlikçe tasdik 
 edilmiş belge aslını,          
       c- Tüzel kişilerin; vergi kimlik numarası, 2011 yılında alınmış sicil kaydı, noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin, ihale saatine kadar Komisyon 
 başkanlığına vermeleri gerekmektedir.         
       3- Satışa sunulan taşınmaz mala ait satış şartnamesi mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Servisinde görülebilir.   
       4- Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklif kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu 
değildir.           
       5- İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, talep halinde taksitle ödeme istenilmesi halinde satış tutarı Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 
  5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL yi geçtiği takdirde taşınmaz malın satış bedelinin 1/4 ü peşin kalan kısma kanuni faiz uygulanmak suretiyle en 
  fazla  2 yıla kadar 8 eşit taksitle ödeme yapılabilir.        
       6- Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağ verilmeyecektir. Ferağın verilebilmesi için taksite bağlanan borç ve kanuni faizlerini 
  karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektub alınır veya Türk medeni Kanununun 893. maddesinin 1 numaralı bendi uyarınca satışı yapılan
  taşınmaz mal üzerine Hazine lehine 1. derecede ve1 sırada ipotek tesis edilir.     
       7- Hazine taşınmaz mallarının satışı KDV'den müstesna olup satışı takip eden 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi tutulmaz.  
       8- Satış ihalesi yapılacak olan işgalli taşınmazlarda doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına aittir.    
       9- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.       
     10- İhale bilgileri Türkiye genelinde www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.     
            
İLAN OLUNUR  29.04.2011         

Eskişehir Tanıtım Filmi

Eskiyeni Dergisi

eskiyeni bahar 2014
Kış 2014
Oku İndir
Tüm Sayılar

360 Eskişehir

 • Cumhurbaşkanlığı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi
 • Başbakanlık
 • T.C. İçişleri Bakanlığı
 • e-Türkiye
 • Resmi Gazete
 • Haydi Kızlar Okula
 • Türkiye Okuyor
 • Havanı Koru
 • Eğitim Her Engeli Aşar
 • Ana Kız Okuldayız
 • Güvenli İnternet
 • Ekmeğini İsraf Etme
 • İl Jandarma Komutanlığı
 • Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
 • AB, Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi
 • Millî Eğitim Müdürlüğü
 • Afet Acil Durum Müdürlüğü
 • Aile ve Sosyal Politikalar Md.
 • Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Md.
 • Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Md.
 • Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
 • Eskişehir Sağlık Müdürlüğü
 • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü