Yazdır

Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Tanıtım Filmi Duyurusu

Aktif .

Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Tanıtım Filmi Duyurusuna ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1- İdarenin

a) Adresi                                 : Paşa Mah. Kemal Zeytinoğlu Cad. No: 11 Aksu Hizmet Binası Odunpazarı - ESKİŞEHİR

b) Telefon numarası               : (0 222) 221 90 00 – Dahili 4099

c) Faks numarası                    : (0 222) 234 53 86

c) Elektronik posta adresi      : Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

ç) İlgili personel                     : Zehra AŞCI

2- Hizmetin

a) Adı                                      :

Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti çalışmaları kapsamında “GÖÇ” ana temasından hareketle,  göç ve kültür, göç ve çocuk, göç ve kültürel miras, göç ve Eskişehir, gelecekte göçler vb. ana temayı destekleyen unsurlar çizgisinde bir tanıtım filmi hazırlatılacaktır. Tanıtım filminde;

1) Geleneksel Türk mimari dokusunu yansıtan yapıların restorasyonu ile yapılacak olan kalıcı eserler,

2) 2013 Kütüphanesi ve Türk Kültürü Enstitüsü, Sanorama Müzesi, 1900-1950 yıllarında Eskişehir’i yansıtan Açık Hava Müzesi olarak işlev görecek yeni yapılar,

3) 2013 yılı boyunca Eskişehir’de yapılacak etkinlikler, 

(“Açılış - Kapanış Törenleri”, “Somut Olmayan Kültürel Miras Başkenti çerçevesinde Nevruz Etkinlikleri”, “Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası ve Türk DÜNYASI Çocuk Şenliği”, “Eskişehir’de Göçün Mahiyeti, Balkan Savaşlarının 100. Yılı ve Cumhuriyetin 90. Yılı”, “Eskişehir’in Kurtuluş Günü ve Hasat Zamanı” etkinlikleri)

4) Eskişehir’in UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Başkenti unsurlarının ön plana çıkarılıp uluslararası bir misyonu olduğunun altınının çizileceği,

5) Yukarıda bahsi geçen çalışmalarla Eskişehir’in Türk dünyasında ve dünyada kazanacağı ivme,

6) Göçlerle bir araya gelen Eskişehir halkının oluşturduğu kültür sentezi,

7) İki büyük üniversiteyi bünyesinde bulundurmasından dolayı binlerce öğrencinin şehirle olan ahenkli bütünleşmesi,

8) Eskişehir’in manevi kültür dokusunun demografik ve kentsel gelişim üzerindeki önemli etkisi,

9) Eskişehir’in sahip olduğu zengin tarihi,  sosyal- kültürel yapısı,

ön plana çıkarılıp anlatılacaktır.

b) Niteliği: Teknik şartnamede açıklanmıştır.

3- İlk Başvurunun

a) Yapılacağı yer        : Eskişehir Valiliği 1. Kat Oda No: 3

b) Tarihi ve saati        : 30/11/2012  Saat: 17.00

4 – Teklif verebilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Teklif verebilme şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu kapsamında sunmaları gerekir:

a)  Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

ç) İdari şartnamenin 6 ıncı maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

d)  Teklif mektubu.

e)  Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, idari şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

g) Tüzel kişiliklerdeki ortaklık ve/veya hisseleri için verilecek beyanname.

ğ) İstekli, en az 5 (beş) yıldır ana faaliyet konusunun reklam filmi yapımı üzerine olduğuna dair belge verecektir.

h) İdari ve Teknik Şartnamenin ‘okudum, anladım, kabul ettim’ ibareli imzalı hali.

ı) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b), (c), (ç), (g) ve (ğ) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler;

Teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdinde ki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir, yerli ve yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu ve mali durum bildirimi.

4.2.2. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler;

İsteklinin, hizmet alımının yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun sunulması gerekir. Toplam cirosunun isteklinin teklif edeceği bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. İstenilen kriteri alımın yapıldığı yıldan bir önceki yılda sağlayamayan istekliler iki önceki yıla ait gelir tablosunu sunabilirler. İki önceki yılda da sağlamaması halinde iki önceki yılla birlikte üç önceki yıla ait belgelerini verebilirler. Bu takdirde yılların ortalaması alınır.

4.2.3. (4.2.2) numaralı alt bentte belirtilen belgelerin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri;

İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi verilecektir

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Özel sektörde ya da kamuda teknik şartnamede belirtilen tanıtım filmi yapımı konusunda iş bitirilmesi gerekmektedir. İş bitirmenin özel sektör olması durumunda sözleşme ve faturalarının aslını ya da noter onaylı suretini vermesi zorunludur.

5- İstekliler 4 üncü maddede yazılı belgelerle birlikte reklam filminin sinopsis ve taslak çalışmalarını 3 üncü maddede yazılı tarihe kadar idarenin başvuru adresine vereceklerdir.

6- Yapılan ön değerlendirme sonucu Yönetim Kuruluna sunum için çağrılacak istekliler,  teknik şartnamede belirtilen şekilde Yönetim Kuruluna sunumlarını yapacaklardır.

7- Ön değerlendirmeyi geçen istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Hizmet alımına karar verilen istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

8- Ön değerlendirmeyi geçen istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, verildiği tarihinden itibaren 180 (Yüzseksen) takvim günüdür.

İdari Şartname

Teknik Şartname

Eskişehir Tanıtım Filmi

Eskiyeni Dergisi

eskiyeni bahar 2014
Kış 2014
Oku İndir
Tüm Sayılar

360 Eskişehir

 • Cumhurbaşkanlığı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi
 • Başbakanlık
 • T.C. İçişleri Bakanlığı
 • e-Türkiye
 • Resmi Gazete
 • Haydi Kızlar Okula
 • Türkiye Okuyor
 • Havanı Koru
 • Eğitim Her Engeli Aşar
 • Ana Kız Okuldayız
 • Güvenli İnternet
 • Ekmeğini İsraf Etme
 • İl Jandarma Komutanlığı
 • Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
 • AB, Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi
 • Millî Eğitim Müdürlüğü
 • Afet Acil Durum Müdürlüğü
 • Aile ve Sosyal Politikalar Md.
 • Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Md.
 • Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Md.
 • Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
 • Eskişehir Sağlık Müdürlüğü
 • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü