Yazdır

ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Aktif . Yayınlanma İhaleler

İLAN

ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
SIRA NO TAŞINMAZ NO MAHALLE PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM  (M2) İMAR DURUMU CİNSİ HAZİNE HİSSESİ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ  İHALE SAATİ
1 26010102819 Karapınar Mah. 19N-3a 9055 7 344,00 Konut Alanı Arsa Tam 43.000,00 12.900,00 06.03.2012 09:00
2 26010103153 Vişnelik Mah. 20M-IVa 1610 10 16,30 Konut Alanı Arsa Tam 16.300,00 4.890,00 06.03.2012 09:15
3 26010103787 Yıldıztepe Mah. 222 5522 123 159,00 Konut Alanı Arsa Tam 90.000,00 27.000,00 06.03.2012 09:30
4 26150113120 Güllük Mah. 21M-3c 3081 25 27,94 Konut Alanı Arsa Tam 35.000,00 10.500,00 06.03.2012 09:45
5 26150113127 Güllük Mah. 21M-3c 3081 24 7,13 Konut Alanı Arsa Tam 9.000,00 2.700,00 06.03.2012 10:00
6 26140112471 Arifiye Mah. 20N-4a 2070 228 38,55 Konut Alanı Hamtoprak Tam 79.050,00 23.715,00 06.03.2012 10:15
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MALLAR
SIRA NO TAŞINMAZ NO MAH/KÖY PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ / KİRAYA VERİLECEK ALAN (m2) KİRA SÜRESİ  KİRALAMA AMACI HAZİNE HİSSESİ İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
7 26010104806 Karapazar Köyü 13   1789 15500,00 5 yıl Tarım Arazisi Tam 465,00 139,50 06.03.2012 10:30
8 26010104875 Karapazar Köyü 13   2580 18300,00 5 yıl Tarım Arazisi Tam 550,00 165,00 06.03.2012 10:45
9 26010106448 Aşağı Kartal Köyü 18   734 1072,00 5 yıl Bina ve bahçe Tam 1.500,00 450,00 06.03.2012 11:00
10 26140112182 Karapınar Mah. 19N-Ivb 2720 1 74,86 3 yıl Mesken Tam 1.750,00 525,00 06.03.2012 11:15
11 49-8/72-1 Yenimahalle Mah. 69 828 55 512,83/30,35 5 yıl Dükkan Tam 8.520,00 2.556,00 06.03.2012 11:30
12 49-8/72 Yenimahalle Mah. 69 828 55 512,83/47,21 5 yıl Dükkan Tam 10.320,00 3.096,00 06.03.2012 11:45
SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLAR (ARAÇLAR)
SIRA NO DOSYA NO MARKASI CİNSİ NODELİ PLAKASI ARACIN DURUMU BULUNDUĞU YER TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
13 42-3-1612 FORD TRANSİT D MİNİBÜS-1986 26 FH 169 TAMİR İLE KULLANILIR DEFTERDARLIK MUHASEBE MÜD. 2.600,00 780,00 06.03.2012 13:30
14 42-3-1624-1 RENAULT 12 STV-1987 26 DF 250 TAMİR İLE KULLANILIR MALİYE KURS MÜDÜRLÜĞÜ 2.600,00 780,00 06.03.2012 13:45
15 42-3-1624-2 FORD TRANSİT D MİNİBÜS-1987 06 M 1497 TAMİR İLE KULLANILIR MALİYE KURS MÜDÜRLÜĞÜ 2.750,00 825,00 06.03.2012 14:00
16 42-3-1690-1 TOFAŞ-FİAT ŞAHİN-1995 26 ER 456 TAMİR İLE KULLANILIR ESKİ ADLİYE GARAJI 5.000,00 1.500,00 06.03.2012 14:15
17 42-3-1690-2 TOFAŞ-FİAT DOĞAN-1995 26 KZ 160 TAMİR İLE KULLANILIR ESKİ ADLİYE GARAJI 5.600,00 1.680,00 06.03.2012 14:30
            Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 1-6 sıradaki taşınmazların satış, 7-12 sıradaki taşınmazların kiralama ve 13-17 sıradaki taşınır malların (Araçların) satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü odasında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.
             1- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
            2- İhaleye iştirak edeceklerin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı suretini, kanuni ikametgah belgesini, teminat makbuzunu, tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veye benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe onaylı yetki belgesini ve imza sirküsü ile Vergi Kimlik numarasını gösterir belgeyi, başka bir kişi adına ihaleye iştirak edeceklerin noterlikçe onaylı vekaletnameyi ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına vermeleri zorunludur.
            3- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.  
            4- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmaz malın satış tutarı belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'sını geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak, satış bedelinin en az 1/4’ü peşin kalanı 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle en fazla 8 taksitle ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.
            5-Taşınır malların (araçların) satış bedeli üzerinden alınması gereken vergi ve harçlar alıcısına aittir.
            6- Taşınmazmal kiralamalarında yıllık kira bedeli üçer aylık dönemler halinde peşin olarak tahsil edilecektir. Ayrıca tarımsal amaçlı yapılacak kiralamalarda kira bedelleri yüzde elli indirim uygulanarak tahsil edilecektir. 
            7- Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
            İlan olunur.
            NOT:Türkiye genelindeki ihale bilgileri  www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.        

Eskişehir Tanıtım Filmi

Eskiyeni Dergisi

eskiyeni bahar 2014
Kış 2014
Oku İndir
Tüm Sayılar

360 Eskişehir

 • Cumhurbaşkanlığı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi
 • Başbakanlık
 • T.C. İçişleri Bakanlığı
 • e-Türkiye
 • Resmi Gazete
 • Haydi Kızlar Okula
 • Türkiye Okuyor
 • Havanı Koru
 • Eğitim Her Engeli Aşar
 • Ana Kız Okuldayız
 • Güvenli İnternet
 • Ekmeğini İsraf Etme
 • İl Jandarma Komutanlığı
 • Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
 • AB, Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi
 • Millî Eğitim Müdürlüğü
 • Afet Acil Durum Müdürlüğü
 • Aile ve Sosyal Politikalar Md.
 • Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Md.
 • Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Md.
 • Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
 • Eskişehir Sağlık Müdürlüğü
 • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü