Yazdır

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Aktif . Yayınlanma İhaleler

BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ.

YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ

FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER           SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR. İHALE DOKÜMANI OLARAK KULLANILMAZ.

 

İhale Bilgileri

 

İHALENİN KONUSU

MOTOR FRENLEME ÜNİTESİNİN MODERNİZASYONU

İŞ YERİ

MOTOR   FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NUMARASI

85.02/112285

İHALE TARİHİ VE SAATİ

 28/09/2011 14:00

İLAN TARİHİ

11/09/2011

İHALE USULÜ

Açık İhale

ŞARTNAME BEDELİ /

BANKA HESAP NO:

100,-TL /

VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73

İHALE SORUMLUSU

Yaşar UZUNÇAM

İHALE İLGİLİSİ

Nalan ÇATALKAYA

TELEFON VE FAKS NO

0-222- 224 00 00 (4435-4436)

Satınalma:225 50 60,  Genel Müdürlük: 0-222- 225 72 72

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ

Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

 

                                  

İHALE İLANI

 

MOTOR FRENLEME ÜNİTESİNİN MODERNİZASYONU YAPTIRILACAKTIR.

 

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:

 

       İhale Kayıt Numarası                               : 2011/138413

     1-  İdarenin a) Adresi                                 : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

                   b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

 

2-      İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 1 kalem motor frenleme ünitesinin  modernizasyonu, teknik şartnameye göre yaptırılacaktır.

 

3-      İhalenin a) Yapılacağı yer                  : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

              b) Tarihi ve saati                   : 28/09/2011 - Saat 14:00

 

4-      Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

 

5-      Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 28/09/2011 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

 

6-      İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

 

7-      Teklif edilen bedelin en az  % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

 

8-      Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

 

 

 

TÜLOMSAŞ

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN

HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

(YERLİ İSTEKLİLER İÇİN)

 

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

1.1. İş sahibi İdarenin;

a) Adı                                                    : TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş.)

b) Adresi                                               : Ahmet Kanatlı Cad.  26490  ESKİŞEHİR

c) Telefon numarası                              : 0 222-224 00 00 / (4435-4436)

d) Faks numarası                                   : 0 222-225 50 60 (Satınalma) - 225 72 72 (Genel Müdürlük)

e) Elektronik posta adresi                     : Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Yaşar UZUNÇAM - Şef

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu hizmetin;

a) Adı                                                   : Motor Frenleme Ünitesinin Modernizasyonu

b) KİK kayıt no                                     : 2011/138413

c) Miktarı ve türü                                  : 1 Kalem

d) Yapılacağı yer                                  : TÜLOMSAŞ

e) Diğer bilgiler                                    : 250.121 no’ lu T.Şartname

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler:

a) İhale usulü                                        : Açık İhale Usulü

b) İhalenin yapılacağı adres                  : TÜLOMSAŞ Ahmet Kanatlı Cad.  26490  ESKİŞEHİR

c) İhale tarihi                                         : 28.09.2011

d) İhale saati                                         : 14:00

e) İhale komisyonu toplantı yeri           : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

Madde 4- İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer      : TÜLOMSAŞ Satınalma İkmal Daire Başkanlığı

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: TÜLOMSAŞ Satınalma İkmal Daire Başkanlığı

c) İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) : 100,- TL

4.2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.

4.3. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

Madde 5- Tekliflerin Sunulacağı Yer

5.1. Tekliflerin sunulacağı yer                      : TÜLOMSAŞ Satınalma İkmal Daire Başkanlığı

5.2. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.3. İdareye verilen veya ulaşan teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

5.4. İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

5.5. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

5.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo–Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 6- İhale Dokümanının Kapsamı

6.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname ve ihtiyaç listesi

b) 250.121 no’ lu Teknik Şartname

c) Sözleşme Tasarısı

d) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi

e) Standart formlar (Birim Fiyat Teklif Mektubu ve Cetveli, Geçici Teminat Mektubu, İş Deneyim Belgesi, Ortaklık Durum Belgesi)

6.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.

6.3. İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk istekliye ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler, değerlendirmeye alınmaz.

 

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri aşağıdaki sıraya göre teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

  1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

  2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

          1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

          2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şekli ve içeriği Şartname ekinde belirlenen teklif mektubu,

d) Şekli ve içeriği şartname ekinde belirlenen geçici teminat,

e) Bu şartnamede belirtilen yeterlik belgeleri,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin ve alt yüklenicilerin listesi,

h) İş deneyim belgesi istenmesi halinde, istekli tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, ortaklık durum belgesi,

i) İdarenin isteyebileceği diğer belgeler: –

7.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

7.2.1. İş deneyim belgesi; son beş (5) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belge.

         İş deneyim belgesi, bir taahhüt kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getirilen hizmet/malzeme tedarikinde isteklinin başvurusu üzerine, taahhüdün gerçekleştirildiği idare tarafından düzenlenerek sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanmış olacaktır. Bir taahhüt kapsamında özel sektörde yerine getirilen malzeme tedarikinde ise iş deneyimini tevsik için yükleniciler, işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin düzenlenen fatura suretlerini ihaleye başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunacaktır.

         İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 25 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.

İhale konusu alımla ilgili olarak istenen iş deneyiminin belgelendirilmesinde tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri değerlendirilir. Birden fazla iş deneyimi, bunlar benzer işlere ait olsa dahi, toplanarak dikkate alınmaz.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler;

         İhale konusu iş veya bilgisayar kontrollu frenleme ünitesi kurulumu benzer iş sayılmaktadır.

         İhale komisyonu, iş deneyimi olarak ibraz edilen belgelerin ihale konusu işe benzerlik ve öngörülen asgari tutarı sağlayıp sağlamadıkları yönünden yapacağı yeterlik değerlendirmesinde,

         1) 1/1/2003 tarihinden sonra gerçekleştirilen işlere ait iş deneyimini gösteren belgelerdeki iş deneyim tutarı; sözleşmenin yapıldığı aydan bir önceki aya ait Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Genel” sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

         2) 1/1/2003 tarihinden önce gerçekleştirilen işlere ait iş deneyimini gösteren belgelerdeki iş deneyim tutarı; sözleşmenin yapıldığı aydan bir önceki aya ait Devlet İstatistik Enstitüsü Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (1994=100 TEFE) Tablo:2 Genel satırındaki endeksin, 2002 yılı Aralık ayı TEFE Tablo: 2 Genel satırındaki endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden 1/1/2003 tarihine kadar güncellenir. Hesaplanan bu tutar, 2003 yılı Ocak ayına ait Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Genel” sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

         3) Türk Lirası üzerinden teklif verilen ihalelerde, yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerdeki iş deneyim tutarı, belgeye konu işin sözleşme tarihindeki Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir. Bulunan bu tutar, birinci ve ikinci fıkralardaki esaslar çerçevesinde güncellenir.

         4) Yabancı para birimi cinsinden teklif verilmesine izin verilen ihalelerde; yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerdeki iş deneyim tutarı, ilk ilan veya davet tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kuru üzerinden teklife esas para birimine çevrilir.

         5) Yabancı para birimi cinsinden teklif verilmesine izin verilen ihalelerde; yabancı para birimi cinsinden teklif veren istekliye ait Türk Lirası üzerinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerdeki iş deneyim tutarı, birinci ve ikinci fıkralardaki düzenlemeler çerçevesinde güncellenir. Bu tutar, ilk ilan veya davet tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden, teklife esas para birimine çevrilir.

İhale komisyonları isteklilerce ibraz edilen iş deneyimiyle ilgili belgelerdeki bilgilerin incelenmesi amacıyla; iş deneyimine ilişkin sözleşme, kabul tutanağı, ödeme belgeleri ve varsa iş artış olurları, ek sözleşme ve devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi gibi belgelerden gerekli gördüklerini, yurt dışında iş yapanlardan da bu belgelerin muadillerini isteyebilir.

Sözleşme bedeli yazmayan veya işin bedelsiz yapılacağı belirtilen sözleşmeler, iş deneyim tutarı içermeyeceğinden bu sözleşmeler iş deneyimini tevsik için kullanılamayacaktır.

7.2.2. İstekliler, teklif ettikleri tüm teçhizat ve malzemeler ile ilgili sayı, marka, kapasite, menşei ve teknik özellikleri içeren katalog, broşür, çizimler vb. diğer tanıtıcı bilgileri teklifleri ekinde verecektir.

7.2.3. İstekliler, vermiş oldukları motor frenleme ünitesi modernizasyonu teklif fiyatını oluşturan detaylı bilgileri (işçilik, yapılacak işler, kullanılacak malzemeler vb. tek tek fiyatlandırılarak) teklifleri ekinde verecektir. Değerlendirme detaylardan oluşan toplam fiyat üzerinden yapılacaktır.

7.2.4. İstekliler, sistem ile ilgili olarak teknik şartnamede belirtilmeyen ancak sistemde olması gereken tüm donanımları teklifleri ekinde verecektir.

7.2.5. İstekliler, teknik şartname maddelerini tek tek ve sırayla cevaplandıracaktır.

7.2.6. TÜLOMSAŞ isteklinin teknik yönden yeterli olup olmadığına karar vermeye yetkilidir. Gerekli görülmesi halinde İdare, isteklinin (varsa alt yüklenicinin) tesislerini ziyaret edebilir ve yaptığı işleri inceleyebilir. Bu inceleme sonucunda Tedarikçi Yeterlilik Formuna göre 70 puan alamayan istekli değerlendirme dışı bırakılır.

7.3. Belgelerin sunuluş şekli:

7.3.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin istenilmesi halinde, iş deneyim belgelerinin noter onaylı olanlarının asılları, ihale üzerinde kalan istekli tarafından ihale yetkilisinin onayından önce idareye ibraz edilecektir. 

7.3.2. Noter onaylı belgelerin “aslına uygundur” şerhini taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.3.3. İstekliler, belgelerin asıllarını, ihale esnasında, ihale komisyonunca “aslı idarece görülmüştür” ibaresi yazılan fotokopileri ile değiştirebilir. 

7.3.4. Kalite kontrol belgelerinin istenmesi halinde;

Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 8- İhalenin Yabancı İsteklilere Açıklığı

Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

Madde 9- İhaleye Katılamayacak Olanlar

9.1. Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar:

a) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) İdarenin ihale yetkilisi kişileri veya bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

d) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10 undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

9.2. İhale konusu hizmetin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler, bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

9.3. Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Madde 10- İhale Dışı Bırakılma Nedenleri

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır: 

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

c) İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

d) İhale tarihi itibariyle, kesinleşmiş vergi borcu olan.

e) İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

f) İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, İdareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu İdare tarafından tespit edilen.

g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

h) Bu Şartname ile idare tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

i) Bu Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

j) Bu Şartnamenin 11 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.

NOT:

Ø Yukarıdaki (a),(b) ve (g) bentlerine ait belge, bağlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odasından “İhale Durum belgesi” adı altında istenecektir.

Ø (e) bendine ait belge;

            - Gerçek kişiler bakımından gerçek kişiye ait

            - Tüzel kişi istekliler bakımından,

               • Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerine ait

               • Limitet şirketlerde şirket müdürüne, yoksa ortakların tamamına ait,

               • Komandit şirketlerde, komandite ortakların tamamına ve komanditer ortaklardan kendilerine şirket temsil yetkisi verilmiş ortaklara ait,

               • Kolektif şirketlerde, ortakların tamamına ait Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden temin edilecektir.

Madde 11- Yasak Fiil veya Davranışlar

11.1. İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) İhalede; alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

e) Bu Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

11.2. Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında, fiil veya davranışın özelliğine göre, 4734 sayılı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır. 

Madde 12- Teklif Hazırlama Giderleri

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İdare, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 13- İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi

13.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

13.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

13.3. İdare, isteklilerden işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu kişilerin işin yapılacağı binaya ve/veya araziye girmesi için gerekli izni verecektir.

13.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

Madde 14- İhale Dokümanında Açıklama Yapılması

14.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden yedi (7) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

14.2. Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde idarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanını alan tüm isteklilere yazılı olarak mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az üç  (3) gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır.

14.3. Açıklamada, sorunun tarifi ve İdarenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak, açıklama talebinde bulunan isteklinin kimliği belirtilmez.

14.4. Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanını, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan isteklilere ihale dokümanı içerisinde verilir.

Madde 15- İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması

15.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, ilan yapıldıktan veya teklif istenildikten sonra ilanlarda,  şartnamelerde ve eklerinde değişiklik yapılması zorunlu olduğunun idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi hallerinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle İdarece, ihale dokümanında değişiklik yapılabilir ve son durum gerekirse yeniden ilan edilir.

15.2. Zeyilname, ihale dokümanı alanların tümüne mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve ihale tarihinden en az üç (3) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır.

15.3. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, idare ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi (20) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dokümanı satılmasına ve teklif alınmasına devam edilir.

15.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı tanınacaktır.

 

 

 

 

Madde 16- İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği

16.1. İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

16.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

16.3. İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

16.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 17- Alt Yükleniciler

İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

III - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 18- Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi, Teklifin Dili

18.1. İstekliler, tekliflerini Türk Lirası (TL) olarak vereceklerdir. Ödemeler sözleşmede belirtildiği şekilde Türk Lirası (TL) olarak yapılacaktır.

18.2. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.

Madde 19- Kısmi Teklif Verilmesi  

19.1. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilemez. İşin tamamı için teklif verilecektir.

Madde 20- Alternatif Teklifler

İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif verilemez.

Madde 21- Tekliflerin Sunulma Şekli

21.1. Teklif Mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.

21.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

21.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

21.4. Verilen teklifler, bu Şartname hükümlerine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

21.5. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, idare ve isteklilerin ilk teklif verme tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 22- Teklif Mektubunun Şekli ve İçeriği

22.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

22.2. Teklif Mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teknik şartnamesinde belirtilmesi halinde, teknik şartnamedeki tüm maddelere ayrı ayrı cevap verilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

c) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,               zorunludur.

Madde 23- Tekliflerin Geçerlilik Süresi

23.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) gün olmalıdır. Belirtilen bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

23.2. İhtiyaç duyulması halinde idare, teklif geçerlilik süresi sona ermeden, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması yönünde isteklilerden talepte bulunabilir. İstekliler, idarenin bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. İdarenin, teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklilerin geçici teminatı iade edilecektir.

23.3. Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, geçici teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere uydurmak zorundadır.

23.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir.

Madde 24- Teklif Fiyatına Dahil Olan Masraflar

24.1. İstekliler, sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile taşıma, boşaltma ve istifleme giderlerini teklif fiyatına dahil edeceklerdir.

24.2. (24.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

24.3. Ayrıca, -teknik şartnamesinde varsa- eğitim giderleri vb. teklif fiyatına dahildir.

24.4. Bu alım için yükleniciye Katma Değer Vergisi (KDV) ödenecektir.

Madde 25- Geçici Teminat

25.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

25.2. Geçici teminat olarak sunulan banka ve özel finans kurumlarına ait teminat mektupları teklif geçerlilik süresinden itibaren en az otuz (30) gün fazla olacaktır.

25.3. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler idare tarafından, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 26- Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

26.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

a) Teklifteki para cinsinden nakit.

b) Teklifteki para cinsinden bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

26.2. (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

26.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye¢de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.    

26.4. Teminat mektubu verilmesi halinde,  bu mektubun kapsam ve şeklinin, ihale dokümanı ekinde yer alan formdaki esaslara veya ilgili mevzuata uygun olması gerekmektedir. Formdaki esaslara veya ilgili mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.

26.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

26.6. Her ne surette olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 27- Geçici Teminatın Teslim Yeri

27.1.Teminat mektupları, teklif zarfının içinde ihale komisyonuna sunulur.

27.2.Teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüklerine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Madde 28- Geçici Teminatın İadesi

28.1. İhale üzerinde kalan istekliye ait geçici teminat mektubu kesin teminatın verilip sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

28.2. Diğer isteklilerin teminatları ise ihale kararının onaylanmasından sonra iade edilir.

28.3. Geçici teminatın iadesi, bankaya veya talebi halinde istekliye/ yetkili temsilcisine imza karşılığı elden teslim edilmek suretiyle yapılır.

 

IV - TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 29- Tekliflerin Alınması ve Açılması

29.1. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Şartnamenin 21.1. maddesine uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

29.2. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Madde 30- Tekliflerin Değerlendirilmesi

30.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 29 uncu maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

30.2. Belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan tekliflerin ayrıntılı değerlendirilmesi yapılır. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı tespit edilir.

         İsteklilerce teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu ve eki cetvelde aritmetik hata bulunması halinde isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli bu durumu kabul etmiş sayılır.

30.3. Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde aşağıda belirtilen fiyat dışı unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

 

 

30.3.1. İş deneyim belge tutarı fazla olan istekli,

30.3.2. En fazla süreyle garanti veren istekli,

30.3.3. Erken teslimatta bulunan istekli,

30.3.4. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi’ne sahip istekli,

30.3.5. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip istekli.

30.4.  En son aşamada, yapılan değerlendirme sonucunda, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli tespit edilerek ihale bu istekli üzerinde bırakılır. Ancak ihalede istekli çıkmaması veya teklif edilen bedelin ihale komisyonunca kabul edilebilecek düzeyde bulunmaması durumunda komisyon pazarlık usulüne geçebilir veya yeniden belirleyeceği usulle ihaleye çıkılır. İhalenin pazarlık usulüne çevrilmesi durumunda şartnamede belirtilen nitelik ve şartların aynen muhafazası zorunludur. 

30.5. İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

30.6. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç on (10) gün içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

30.7. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

30.8. İhale sonucu, üzerinde ihale kalmayan isteklilere, tebligat adreslerine mektupla postalanmak veya imzası alınmak suretiyle bildirilir.

30.9. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

Madde 31- Sözleşmeye Davet         

İhale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on (10) gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu, isteklinin imzası alınmak suretiyle İdarede tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci (7) gün istekliye tebliğ tarihi sayılır.  İdarece uygun görülmesi halinde, bu süreye on (10) gün ilave edilebilir.

Madde 32- Kesin Teminat

İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

Madde 33- Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu

33.1. İhale üzerinde kalan istekli, bu Şartnamenin 31. maddesindeki süre içinde kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.

33.2. Bu zorunluluklara uyulmadığı taktirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.

Madde 34- İhalenin Sözleşmeye Bağlanması

34.1. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır.

34.2. Sözleşmenin yapılmasına ait ilgili mevzuatı gereğince ödenecek vergi (KDV hariç) resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

34.3. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmenin noter onayına sunulması zorunlu değildir.

 

V - SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 35- Ödeme Yeri ve Şartları

35.1. İhale konusu hizmete ilişkin ödeme TÜLOMSAŞ Mali İşler Daire Başkanlığınca yapılacaktır.

35.2. Hak edişin düzenlenmesi, tahakkuku, yapılacak kesintiler ve ödenmesine ilişkin hükümler sözleşme tasarısında yer almaktadır.

35.3. Yüklenici hizmet işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri yılı içinde iş programına uygun şekilde harcamak zorundadır.

35.4. Yüklenici, sözleşme bedelini aşmamak şartıyla iş programına nazaran daha fazla iş yaptığı takdirde, fazla işin bedeli ödenek imkanları dahilinde ödenir.

35.5. İdarenin uygun görmesiyle, erken teslim edilen malzemenin bedeli sözleşmede belirtilen vadede ödenir.

 

Madde 36- Avans Verilmesi ve Şartları

Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans ödenmeyecektir.

Madde 37- Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları

Bu iş için fiyat farkı ödenmeyecektir.

Madde 38- İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi  

Sözleşmenin imza tarihinden itibaren teslim süresi yürürlüğe girecek ve işe başlanacaktır. Bu tarihten itibaren en geç 60 günde, bakım, onarım ve modernizasyonu yapılarak sistem teslim edilecektir. Ancak belirtilen teslim süresinden en fazla 15 gün geç teslimat için verilen alternatif teslim süresi değerlendirilebilecektir.

Madde 39- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları

39.1. Mücbir sebepler;           

a) Doğal afetler,

b) Kanuni grev,

c) Genel salgın hastalık,

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

e) Gerektiğinde idare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

39.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebebi oluşturacak durumun;

a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması,

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,

d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.

39.3. Ayrıca İdarenin, sözleşmede ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin ve iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması halinde; durum idarece incelenerek, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, gecikilen işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılabilir.  

Madde 40- Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi

40.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin;

a) Sözleşmeye esas iş tanımı içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, sözleşme bedelinin % 20'sine kadar oran dahilinde, sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave işi aynı yükleniciye yaptırmaya idare yetkilidir.

40.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, yüklenicinin işin tamamını ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

40.3. İşin Eksilişi: Sözleşme bedelinin altında işin tamamlanacağının anlaşılması halinde, gerçekleşen iş kadar yükleniciye ödeme yapılır ve sözleşme gerçekleşen miktar/iş üzerinden kapatılır.

40.4. Sözleşme kapsamında gerçekleşecek iş artışları ve iş eksilişlerinde, idare ile yüklenicinin yükümlülükleri hususunda Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ve işin sözleşmesinin ilgili hükümleri uygulanır.

41- Cezalar ve Kesintiler

Sözleşme tasarısında belirtilmiştir.

Madde 42- Teslim Alma, Teslim Etme, Muayene, Kabul Şekil ve Şartları

Sözleşme konusu hizmetin denetim ve kabul işlemleri, sözleşme tasarısında ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen hükümlere göre gerçekleştirilecektir.

Madde 43- Anlaşmazlıkların Çözümü

43.1. Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine kadar olan süreçte doğacak ihtilaflar İdare hakları saklı kalmak üzere İdari Yargıda dava konusu edilebilecektir.

43.2. Sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda ise işin sözleşmesinde yer alan bu konuya ilişkin hükümler uygulanacaktır.

Madde 44- Diğer Hususlar

44.1. Bu ihale ile ilgili olarak İdare, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

44.2. Sipariş tutarının % 3’ü oranında 2 (iki) yıl süreli ve süre sistemin kesin kabul tarihinden itibaren başlamak üzere garanti teminatı alınacaktır.

44.3. Gizlilik:

44.3.1. Yüklenici, işle bağlantılı olarak Kuruluş bünyesinde veya Kuruluşla işbirliği içerisindeki 3. şahıslarla gerçekleştirilen/yapılan işletme faaliyetleri ile birlikte, elde ettiği her türlü teknik/idari; iş, karar, görüşme, bilgi aktarımı, ortak tasarım, resim, proses, antlaşma, yöntem, iş planları, programlar, buluş, ar-ge ve prototip çalışmaları ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer benzeri nitelikteki her türlü bilgi paylaşımını, Kuruluş ve 3. şahısların hak ve yükümlülüklerini ihlal etmeyecek şekilde gizlilik, iyi niyet ve resmi mevzuat hükümleri çerçevesinde özel ve gizli tutacak; Sözleşmenin yerine getirilmesi amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, İdarenin önceden yazılı izni olmaksızın Sözleşmeye ait herhangi bir detayı ifşa etmeyecek veya yayınlamayacaktır. Türk yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla Sözleşmenin amaçları doğrultusunda herhangi bir ifşa veya yayınlama gerekliliği konusunda bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa İdarenin bu konudaki kararı nihai olacaktır.

44.3.2. Bu yükümlülüğün hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle İdare herhangi bir zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybına uğrarsa, bu nedenle uğradığı her türlü zararı diğer hakları saklı kalmak üzere (yoksun kalınan kar ve kaçırılan fırsatlar dahil) Yüklenicisinden tahsil ve tazmin eder.

 

NOT: 1)İstekliler; normal standart teçhizat dışında cihazların kabiliyet ve kapasitesini arttıracak ilave teçhizat varsa, bunların cins, miktar, özellik ve fiyatlarını içeren bilgileri teklif ekinde verecektir. Ancak, TÜLOMSAŞ bunları alıp almamakta serbesttir.

 

          2)Yüklenici, teknik şartnamenin 7.0 maddesi hükmü çerçevesinde ücretsiz eğitim verecektir.

 

 

 

 

İHTİYAÇ LİSTESİ

 

CİNSİ                                                                                                                                MİKTARI  

1) Motor Frenleme Ünitesinin Modernizasyonu                                                     1 Kalem

    250.121 no’lu T.Şartname’ye göre

 

 

 

Eskişehir Tanıtım Filmi

Eskiyeni Dergisi

eskiyeni bahar 2014
Kış 2014
Oku İndir
Tüm Sayılar

360 Eskişehir

 • Cumhurbaşkanlığı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi
 • Başbakanlık
 • T.C. İçişleri Bakanlığı
 • e-Türkiye
 • Resmi Gazete
 • Haydi Kızlar Okula
 • Türkiye Okuyor
 • Havanı Koru
 • Eğitim Her Engeli Aşar
 • Ana Kız Okuldayız
 • Güvenli İnternet
 • Ekmeğini İsraf Etme
 • İl Jandarma Komutanlığı
 • Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
 • AB, Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi
 • Millî Eğitim Müdürlüğü
 • Afet Acil Durum Müdürlüğü
 • Aile ve Sosyal Politikalar Md.
 • Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Md.
 • Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Md.
 • Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
 • Eskişehir Sağlık Müdürlüğü
 • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü