Yazdır

ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ Beylikova İlçesi Futbol Sahası Portatif Tribün Yapım İşi

Aktif . Yayınlanma İhaleler

İHALE İLANI

ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Beylikova İlçesi Futbol Sahası Portatif Tribün Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19. Maddesine Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. İhaleye İlişkin Ayrıntılı Bilgiler Aşağıda Yeralmaktadır.

[idarenin adı]

İhale kayıt numarası

:2010/82846

1 - İdarenin

 

a) Adresi

:Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü-M.Kemal Atatürk Caddesi No:57/A-ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

:0222 2302751

c) Elektronik posta adresi

0222 2301764

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

2 - İhale konusu yapım işinin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:Beylikova İlçesi Futbol Sahasına 1 adet 190 seyirci Kapasiteli Kapalı Çelik Konstrüksiyon Portatif Tribün Yapım İşi

b) Yapılacağı yer

:Beylikova / ESKİŞEHİR

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 (beş). gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

: Yer tesliminden itibaren 45 (kırkbeş). takvim günüdür

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hulusi Çubukçuoğlu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:13.07.2010    Saat: 11.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi yada Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi veya ilgili meslek Odası Belgesi

4.1.1.1  Gerçek Kişi olması halinde kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından yada Esnaf ve Sanatkarlar Odasından veya ilgili Meslek Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2  Tüzel Kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya  Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin Odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge.

4.1.2  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4 1.2.1   Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.2.2  Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen Teklif Mektubu

4.1.4  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen Geçici Teminat

4.1.5  İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6  Tüzel Kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası/ Ticaret Odası bünyesinde bulunan Ticaret Sicil Memurlukları veya yeminli Mali Müşavir yada Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1..İş Deneyim Belgesi

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak k üzere  ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.2.2  Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler;

İsteklinin aşağıda gösterilen sayı ve nitelikteki teknik personeli inşaat mahallinde bulundurması  gerekmektedir. 1 adet inşaat mühendisi veya mimar en az 2 yıl deneyimli.

 

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.3.1Yapım İşlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan B.4 Grubu işler veya bu gruba ait onarım veya tadilat işleri ile her türlü spor tesisi yapımına ilişkin işler benzeri iş olarak kabul edilecektir.

4.3.2  Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri;

İnşaat Mühendisliği veya Mimarlıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif [sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - [ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü M.Kemal Atatürk Caddesi No:57/A-ESKİŞEHİR  adresinde görülebilir ve 50,00 TL (            Elli- TL)  Türk Lirası karşılığı  aynı   adresinden  satın alınabilir. 1

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü M.Kemal Atatürk Caddesi No:57/A-ESKİŞEHİR  adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

- İstekliler tekliflerini, [Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır./ Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren. En az 90 (doksan)  takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif /verilemez

 

Eskişehir Tanıtım Filmi

Eskiyeni Dergisi

eskiyeni bahar 2014
Kış 2014
Oku İndir
Tüm Sayılar

360 Eskişehir

 • Cumhurbaşkanlığı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi
 • Başbakanlık
 • T.C. İçişleri Bakanlığı
 • e-Türkiye
 • Resmi Gazete
 • Haydi Kızlar Okula
 • Türkiye Okuyor
 • Havanı Koru
 • Eğitim Her Engeli Aşar
 • Ana Kız Okuldayız
 • Güvenli İnternet
 • Ekmeğini İsraf Etme
 • İl Jandarma Komutanlığı
 • Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
 • AB, Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi
 • Millî Eğitim Müdürlüğü
 • Afet Acil Durum Müdürlüğü
 • Aile ve Sosyal Politikalar Md.
 • Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Md.
 • Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Md.
 • Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
 • Eskişehir Sağlık Müdürlüğü
 • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü