Yazdır

ESKİŞEHİR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Aktif . Yayınlanma İhaleler

İHALE İLANI

ESKİŞEHİR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN

Eskişehir Kargo İşleme Merkezi Müdürlüğü Hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 24 ay süreli 1 adet araç kiralama hizmet alım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

 

 İhale kayıt numarası

 

:2013/17486

 1-İdarenin

 

 a) adresi

:Arifiye Mahallesi 2 Eylül Cad. PTT Çıkmazı Sok. No:1  Eskişehir

 b) telefon ve faks numarası

:(222) 230 58 76 – 221 72 45  / 221 22 07

 c) elektronik posta adresi (varsa)

: Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 2-İhale konusu hizmetin

 

 a) niteliği, türü ve miktarı

:Eskişehir Kargo İşleme Merkezi Müdürlüğü hizmetleri için 1 adet 10m3 yük taşıma kapasiteli Panel veya Kapalı Kasa Kamyonet tipi araç kiralanacaktır.

 b) yapılacağı yer

:Eskişehir Kargo İşleme Merkezi Müdürlüğü hizmet alanı.

 c) işin süresi

:01.03.2013 - 28.02.2015 tarihleri arası 24 ay (720 takvim günü).

 3-İhalenin

 

 a) yapılacağı yer

:Eskişehir PTT Başmüdürlüğü 2.Kat Eğitim ve Toplantı Salonu.

 

 b) tarihi ve saati

 

:25.02.2013    Saat 10:00

 

 4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekmektedir..

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Teklif mektubu,

d) Geçici teminat,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütname.

g) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin İş Ortaklığı beyannamesi.

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

 

İsteklinin ortak girişim olması halinde bu maddenin (b), (c) ve (f), bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler :

4.3. Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

İsteklilerce teklifleri kapsamında belirtilen özellikte üçüncü şahıslardan kiralayacakları taşıtla ilgili noter onaylı sözleşmeyi veya taahhüt edilen özelliklerde kendi öz malı taşıtına ait motorlu araç trafik ve tescil belgesini sözleşme imzalanmadan önce idareye vereceklerine dair taahhütname verilecektir.

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-İhale tüm isteklilere açık olup, yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7-İhale dokümanı Eskişehir PTT Başmüdürlüğü İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü Malzeme Şefliği adresinde görülebilir ve 50,00 TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-Teklifler, 25.02.2013, saat 10.00a kadar Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Hizmet Binası 2.Kat Eğitim ve Toplantı Salonuna verilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10-İstekliler teklif ettikleri günlük bedelin toplam çalışma süresi ile çarpımı sonucu bulunan toplam teklif bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

 12- Bu ihalede hizmetin tamamı için teklif verilecektir. Kısmi teklif verilemez.

 13- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

 

Eskişehir Tanıtım Filmi

Eskiyeni Dergisi

eskiyeni bahar 2014
Kış 2014
Oku İndir
Tüm Sayılar

360 Eskişehir

 • Cumhurbaşkanlığı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi
 • Başbakanlık
 • T.C. İçişleri Bakanlığı
 • e-Türkiye
 • Resmi Gazete
 • Haydi Kızlar Okula
 • Türkiye Okuyor
 • Havanı Koru
 • Eğitim Her Engeli Aşar
 • Ana Kız Okuldayız
 • Güvenli İnternet
 • Ekmeğini İsraf Etme
 • İl Jandarma Komutanlığı
 • Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
 • AB, Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi
 • Millî Eğitim Müdürlüğü
 • Afet Acil Durum Müdürlüğü
 • Aile ve Sosyal Politikalar Md.
 • Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Md.
 • Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Md.
 • Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
 • Eskişehir Sağlık Müdürlüğü
 • Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü