İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
 
Kuruluşun Genel Tanımı
Nüfusun tarihçesi Osmanlıya dayanır. Bu durumda Dahiliye Nezaretine bağlı olarak nüfus hizmetlerini yürütmek üzere Nüfus Umumiye Müdüriyeti 1884 yılında kurulmuş,1885 yılında da bir değişiklik yapılarak Nüfus Ahvali İdaresi Umumiyeti adı verilmiştir. Dahiliye Nezareti Merkez Örgütü 1913 yılında çıkarılan bir tüzükle yeniden düzenlenmiş ve nüfus işlerini yürütmekle görevli kuruluş Nüfus Müdüriyeti adı verilmiştir.
Cumhuriyetin ilanından sonra İçişleri  Bakanlığının bugünkü örgütlenme esasları 1930 tarihinde 1624 sayılı kanunla saptanırken, daha sonra 02 Nisan 1931 tarihli tüzükle de Genel Müdürlüğün Merkez ve Taşra kuruluşları ve görevleri derli toplu bir hale getirilerek; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü de yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme çerçevesinde 01/09/1974 tarihinde yürürlüğe giren 1587 sayılı Nüfus Kanunu ile de İl Müdürlükleri oluşturulmuştur. İl Müdürünün görevleri de il düzeyinde nüfus hizmetlerinin daha verimli ve etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlem ve tedbirleri almak ve gereğini yapmaktır.
GÖREVLERİ
Toplu halde yaşamak ve bir devlete bağlı olmak insan hayatına ilişkin bir takım tabii ve hukuki olayların saptanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle nüfus idareleri kişinin doğumundan ölümüne kadar şahsi ve medeni halinde ve bunlarda ki değişikliklere ait tabii ve hukuki olayların tespiti, sicil ve kaydının korunması ve istenildiği zaman verilmesine ait hizmetleri yürütmektedir.
Nüfus ve Vatandaşlık hizmetlerinin en iyi şekilde yürütmek, geliştirmek, devletin ve vatandaşların ihtiyaçlarını nüfus yönünde cevap vermek. Nüfus kayıtlarının düzgün bir şekilde kağıt ve bilgisayar ortamında sağlamak, nüfus kütüklerinin eksiksiz ve güvenilir hukuki belgeler haline getirerek hizmetin daha etkin ve sürekli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır.
Diğer yandan yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre Nüfus ve Vatandaşlık hizmetlerini yürütmektedir.
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün Görevleri
1-İl içinde nüfus hizmetlerini mevzuata uygun ve düzgün bir biçimde yürütülmesini, nüfus kütüklerinin eksiksiz ve düzenli ve sürekli bir şekilde tutulmasını sağlamak ve bu amaçla gereken tedbirleri almak ve uygulamak.
2-Nüfus İdarelerine görev yükleyen mevzuatın uygulanmasını sağlamak.
3-Genel ve Yerel Nüfus yazımı hazırlıklarını yaptırmak ve uygulanmasını sağlamak.
4-İl düzeyinde kişisel hal olayları ve istatistiklerini tutmak, bakanlığa göndermek ve istendiği takdirde idarelere vermek.
5-Valiliğin, Bakanlık, İlçeler ve diğer kuruluşlarla Nüfus Hizmetlerine ilişkin haberleşmelerini yapmak.
6-İl içerisinde nüfus işlerine ait ödeneklerin harcanmasına ilişkin tahakkuk, mutemetlik, gereç ve diğer işleri görmek, personelin disiplin ve tüm özlük işlerini yürütmek.
7-Gezici Nüfus Memurlarının görev bölgelerini saptamak ve bu memurların çalıştırılması konusunda Bakanlığa teklifte bulunmak.
8-Nüfus Hizmetlerinin daha verimli ve etkili bir şekilde yürütülmesi için halkla ilişkileri düzenlemek ve halkın bu hizmetlere katkısını sağlamak, bu amaçla gerekli işleri yapmak gibi görevleri bulunmaktadır.