İHALE İLANI

 

ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

 

İl Müdürlüğümüze ait Büyükdere Mahallesi, Millet Caddesi, Dilberler Sokak adresindeki (Osmangazi Spor Tesislerinde bulunan Abdurrahman Temel Futbol Sahası) büfe işletilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilmek suretiyle kiraya verilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

1. İdarenin

  a) Adresi  : M.Kemal Atatürk Cad. No:57/A- ESKİŞEHİR

  b) Telefon ve faks numarası: 222 2302751 - 222 2301764

 

2. İhale konusu taşınmaz malın

a) Niteliği   : Büfe

b)Yeri         : Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Büyükdere Mahallesi, Millet Caddesi, Dilberler Sokak üzerindeki Abdurrahman Temel Futbol Sahası Büfesi  

c) Miktarı                : Büfe ( 11 Metrekare )  

ç) Tahmini bedeli     : 6.000,00-TL

d) Geçici teminatı     :    600,00-TL

e) Kira Süresi           :    1 (Bir) Yıl

 

3. İhalenin

a) Yapılacağı yer : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü - Hulusi Çubukçuoğlu Toplantı Salonu - M.Kemal Atatürk Cad. No: 57/A - ESKİŞEHİR

b) Tarihi ve saati  : 13 / 12 / 2016 Salı günü –  Saat 10:00

 

 4. İhale Şartnamesinin görülebileceği ve alınabileceği adres:                          

       İhale Şartnamesi,  mesai saatleri içinde Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün İşletmeler Servisinde bedelsiz olarak görülebilir ve bedelsiz olarak alınabilir.  
 
5.  İhaleye katılabilmek için gereken belgeler;

 

     İhaleye katılacak isteklilerin;

 

       a.  Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları (Kanuni ikametgah belgesi),

       b.  Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri (Tebligat için adres beyanı),

       c. Geçici teminatı yatırmış olmaları (Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge),

       ç. Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,                 

     d.  Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, bu fıkranın (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, şarttır.