İHALE İLANI
1.HV.İS.İNŞ.TB.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
Muhtelif Altyapı, Beton ve Asfalt Kırmataş Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası
:
2017/57682
 
1-İdarenin
a) Adresi
:
Gündoğdu Mahallesi Ankara Asfaltı Kartal Kavşağı No:Bila 26320 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası
:
0 222 237 59 00/4880 - 0 222 237 37 71
c) Elektronik Posta Adresi
:
OAKTI@HVKK.TSK.TR
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
1'inci Kısım 2 Kalem Altyapı Malzemesi, 2'nci Kısım 4 Kalem Beton Kırmataş Malzemesi, 3’üncü Kısım 5 Kalem Asfalt Kırmataş Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
:
1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı ESKİŞEHİR
c) Teslim tarihi
:
Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 3 (üç) takvim günü içerisinde yüklenici tarafından gösterilecek malzeme ocak/ocaklarına idarece verilecek Ocak Uygunluk Raporunun tebliğ tarihini izleyen günden itibaren; 1'inci kısım ve/veya 2'nci kısım, ve/veya 3’üncü Kısım mallar 75 (YETMİŞBEŞ) takvim günü içinde 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı ESKİŞEHİR 'e günlük partiler halinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
1'inci HİBM K.lığı İhale Komisyonu Başkanlığı Yunusemre Devlet Hastanesi İki Eylül (ESKİŞEHİR Asker Hastanesi) Yerleşkesi Atatürk Cad. No:59 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
b) Tarihi ve saati
:
22.03.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı 1'inci HİBM K.lığı İhale Komisyonu Başkanlığı Yunusemre Devlet Hastanesi İki Eylül (ESKİŞEHİR Asker Hastanesi) Yerleşkesi Atatürk Cad. No:59 Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 1'inci HİBM K.lığı İhale Komisyonu Başkanlığı Yunusemre Devlet Hastanesi İki Eylül (ESKİŞEHİR Asker Hastanesi) Yerleşkesi Atatürk Cad. No:59 Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.